(044) 444 81 71
(067) 444 81 71 (063) 444 81 71

вул. Німецька 1/32, 5 поверх
ПН – СБ 9:00 – 21:00
НД 10:00 – 19:00

про користування матеріально-технічною базою 

м. Київ, редакція від 30 січня 2022 р.
У даному договорі терміни використовуються у наступному значенні: 

Договір – договір про користування матеріально-технічною базою академії танців «Winter Gardens», укладений між ФОП Дружиніною Єлізаветою Леонідівною та Викладачем на умовах, вказаних у Публічному договорі. 

Розпорядник Матеріально-технічної бази – ФОП Дружиніна Єлізавета Леонідівна, яка винаймає приміщення, в якому розташована академія танців «Winter Gardens», на підставі Договора суборенди № 06/01 від “25”червня 2021 року (далі – Договір суборенди).

Публічний договір (Оферта) – розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://wintergardens.dance/oferta-teachers текст Договору про користування матеріально-технічною базою академії танців «Winter Gardens», який Розпорядник Матеріально-технічної бази зобов’язується укласти з Викладачем на умовах, викладених у тексті Договору. 

Викладач – фізична особа-підприємець, яка володіє певними навичками проведення занять з навчання танцю та має намір користуватися Матеріально-технічною базою академії танців «Winter Gardens», з правом проводити персональні/групові тренування, ознайомилася з Договором та погодилася виконувати його умови. 

Академія танців «Winter Gardens» – (далі – Академія) – нежитлове приміщення, обладнане спортивними залами та іншим майном, у т.ч. загального користування, що перебувають у користуванні/власності Розпорядника Матеріально-технічної бази. 

Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення, в якому розташована Академія, прилеглі території, обладнання спортивних залів та інше майно, у т.ч. загального користування. 

Послуга – надання у користування Викладачам Матеріально-технічної бази з правом користуватися спортивними залами, обладнанням, клієнтською базою, а також проводити персональні/групові тренування. 

Учень Академії – фізична особа, яка уклала договір з Розпорядником матеріально-технічної бази та має право отримувати послуги з навчання танцю на визначених в ньому умовах.  

Послуги Викладача – викладання танцю Учням Академії шляхом проведення персональних або групових тренувань у спеціально відведених приміщеннях Академії.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 
2.1  За цим Договором Розпорядник матеріально-технічної бази надає Викладачеві доступ до Матеріально-технічної бази Академії, з правом користуватися спортивними залами, обладнанням, клієнтською базою, а також проводити персональні/групові тренування для учнів Академії, у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Викладач зобов’язується сплачувати Розпоряднику матеріально-технічної бази Винагороду за користування Матеріально-технічною базою Академії, передбачену цим Договором, та дотримуватися вимог Договору.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1 У відповідності до положень цього Договору Розпорядник матеріально-технічної бази надає право Викладачеві перебувати в Академії та займатися виключно діяльністю, що не суперечить вимогам цього Договору та нормам чинного законодавства України. Викладач не знаходиться у трудових відносинах з Розпорядником матеріально-технічної бази.
3.2 Розпорядник матеріально-технічної бази не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Викладачем послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.
3.3 Розпорядник матеріально-технічної бази приймає від Учнів Академії плату за Послуги Викладача, після чого в повному обсязі перераховує її Викладачеві.
3.4 Розпорядник матеріально-технічної бази не регулює та не контролює відносини та зобов’язання Викладача перед Учнями Академії та третіми особами. Розпорядник матеріально-технічної бази не несе відповідальності за порушення Викладачем норм чинного законодавства України під час надання Послуг Викладача.
3.5 У разі допущення Викладачем порушень, наведених у цьому розділі, Розпорядник матеріально-технічної бази на власний розсуд має право розірвати з останнім Договір.

4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН
4.1 За використання Викладачем Матеріально-технічної бази Академії з метою викладання танцю Учням Академії шляхом проведення персональних або групових тренувань, Викладач сплачує Винагороду Розпоряднику матеріально-технічної бази, розмір якої визначається у п.4.5 цього Договору. 
4.2 Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у безготівковій формі.

4.3 Усі додаткові послуги (доступ до спеціальної роздягальні, оренда рушників тощо) сплачуються Викладачем окремо, згідно Прайс-листа Розпорядника матеріально-технічної бази.  
4.4 Розпорядник матеріально-технічної бази приймає від Учнів Академії оплату за Послуги Викладача відповідно до договору, укладеного між Учнем Академії та Розпорядником матеріально-технічної бази, після чого у повному обсязі перераховує Викладачеві протягом 5 (п’яти) робочих днів.
4.5 Викладач сплачує Винагороду Розпоряднику матеріально-технічної бази, розмір якої визначається в окремій угоді з кожним Викладачем. Винагорода Розпоряднику матеріально-технічної бази сплачується Викладачем в день перерахування Викладачу оплати згідно п.4.4. цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
5.1 Розпорядник матеріально-технічної бази зобов’язаний:
5.1.1 надавати Викладачеві доступ до Матеріально-технічною бази Академії у порядку, передбаченому цим Договором;
5.1.2 утримувати приміщення Академії в належному санітарно-гігієнічному стані;
5.1.3 забезпечити належне функціонування танцювального та спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Викладачем та Учнями Академії;
5.1.4 своєчасно перераховувати Викладачеві оплату за Послуги Викладача, отриману від Учнів Академії у порядку, передбаченому цим Договором.
5.2 Розпорядник матеріально-технічної бази має право:
5.2.1 вимагати від Викладача своєчасної сплати Винагороди згідно цього Договору, а також вартості додаткових послуг, у разі користування ними;
5.2.2 вимагати від Викладача дотримання всіх умов цього Договору;
5.2.3 на власний розсуд відмовити в укладенні Договору, або ініціювати припинення надання Послуг Викладачеві; 
5.2.4 в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до даної Оферти, Прайс-листа, тощо. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту на сайті Академії. Викладач погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін до Оферти;
5.2.5 інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.
5.3. Викладач зобов’язується:
5.3.1 своєчасно та у повному обсязі сплачувати Винагороду Розпоряднику матеріально-технічної бази за цим Договором;
5.3.2 відвідувати Академію в межах її робочого часу згідно з графіком її роботи;
5.3.3 охайно та дбайливо ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Розпорядника матеріально-технічної бази;
5.3.4 дотримуватися умов цього Договору, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України. 
5.4 Викладач має право:
5.4.1 отримувати Послуги у порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
5.4.2 користуватися додатковими послугами, згідно прайс-листа Розпорядника матеріально-технічної бази;
5.4.3 вимагати від Розпорядника матеріально-технічної бази виконувати його обов’язки за цим Договором;
5.4.4 інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1 Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2 За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
6.3 Викладач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час надання послуг Учням Академії. Cĸapги тa пpeтeнзiї cтocoвнo Пocлyг Викладача, в тому числі наданих в Академії, Викладач poзглядaє бeз залучення Розпорядника матеріально-технічної бази. Розпорядник матеріально-технічної бази нe нece вiдпoвiдaльнocтi зa пoдiбними пpeтeнзiями Учнів Академії, aдpecoвaними Викладачу.  
6.4  У випадку прострочення сплати Винагороди Розпоряднику матеріально-технічної бази за цим Договором Викладач сплачує на користь Розпорядника матеріально-технічної бази пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочення.
6.5 У випадку прострочення перерахування оплат за Послуги Викладача за цим Договором Розпорядник матеріально-технічної бази сплачує на користь Викладача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочення.
6.6 У будь-якому разі сплата Стороною штрафних санкцій не звільняє її від обов’язку компенсувати у повному обсязі збитки, завдані іншій Стороні внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
6.7 У разі  порушення Викладачем законодавства України та/або інших істотних умов цього Договору, встановлення фактів неналежної діяльності Викладача, які можуть негативно вплинути на репутацію Академії, Розпорядник матеріально-технічної бази має право в односторонньому порядку на власний розсуд призупинити дію Договору, одночасно повідомивши про це Викладача, до моменту вирішення Викладачем виниклої ситуації, а у разі її не вирішення протягом 1 (одного) місяця припинити дію цього Договору, повідомивши про це Викладача не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати планового припинення дії Договору. При цьому до моменту припинення дії Договору Сторони зобов’язані виконати всі фінансові зобов’язання, які виникли на підставі цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1 Цей Договір набирає чинності в порядку, передбаченому в розділі 1 даної Публічної оферти.
7.2 Договір діє протягом одного року. Якщо протягом одного місяця до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не виступила з ініціативою про припинення його дії, Договір продовжує діяти на тих же умовах безстроково.
7.3 Будь-яка зі Сторін має право достроково розірвати Договір в будь-який момент,  повідомивши про це іншу Сторону  в електронній формі не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати розірвання. При цьому до моменту розірвання Сторони зобов’язані виконати всі фінансові зобов’язання, які виникли на підставі цього Договору.
7.4 Погоджуючись з цією Публічною офертою, Викладач підтверджує, що у нього наявний необхідний обсяг цивільної правоздатності та дієздатності для укладення Договору.
7.5 У всьому іншому, що не викладено і не врегульоване умовами даної Публічної оферти, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

Winter Gardens Dance Academy

Академія відкрита щоденно,
понеділок – субота з 9 ранку до 9 вечора
неділя з 10 ранку до 7 вечора

Адреса:

вул. Німецька 1/32, 5 поверх

Contact Form