(044) 444 81 71
(067) 444 81 71 (063) 444 81 71

вул. Німецька 1/32, 5 поверх
ПН – СБ 9:00 – 21:00
НД 10:00 – 19:00

про надання послуг

м. Київ, редакція від 30 січня 2022 р.
Фізична особа-підприємець Дружиніна Єлізавета Леонідівна, РНОКПП 3103714121, (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Замовник») укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

У даному договорі терміни використовуються у наступному значенні:

Публічний договір (Оферта) – розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://wintergardens.dance/ текст Договору про надання послуг, який Виконавець зобов’язується укласти з Замовником на умовах, викладених у тексті Договору.

Викладач – особа, яка володіє необхідним обсягом навичок та уповноважена Виконавцем надавати послуги з викладання танцю в академії танців «Winter Gardens» шляхом проведення персональних та/або групових тренувань.

Академія танців «Winter Gardens» – (далі – Академія) – нежитлове приміщення, обладнане спортивними залами та іншим майном, у т.ч. загального користування, що перебувають у користуванні/власності Виконавця.

Замовник – фізична особа, яка уклала цей Договір з Виконавцем та має право отримувати Послуги Виконавця на визначених в ньому умовах.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов цього Публічного договору. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Замовником на рахунок Виконавця.

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, за адресою https://wintergardens.dance/, яка є одним з основних джерел інформування Замовника.

Послуги / Базові послуги – послуги з організації та проведення занять з викладання танцю відповідного напряму (на вибір Замовника) та/або самостійних тренувань Замовника, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, .

Додаткові послуги – це послуги, які надаються Виконавцем Замовнику окремо від комплексу базових Послуг та які не включені у вартість Абонементу. До додаткових послуг відносяться: послуги салону краси, кафе, доступ до спеціальної роздягальні та інші послуги, перелік та вартість яких розміщується на сайті Виконавця.

Самостійні тренування – заняття з танцю, які здійснюються Замовником у приміщенні Академії самостійно, без залучення Викладача.

Тарифи – документ, що визначає різновид та вартість базових та Додаткових послуг Виконавця або разових занять, що розміщується на Сайті Виконавця за адресою: https://wintergardens.dance/tariffs.

Абонемент – документ встановленого Виконавцем зразка, що свідчить про оплату заявленої Замовником кількості занять та одночасно є пропуском до приміщення Академії для отримання Послуг.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в цій Оферті умов шляхом оплати Послуг особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Замовником послуг, які надають Виконацем на викладених в цій Оферті умовах (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
1.2 Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Замовник засвідчує і гарантує Виконавцеві, що укладає Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти).
1.3 Оферта вважається належним чином акцептована Викладачем у момент здійснення оплати Послуг Виконавця.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з організації та проведення занять з викладання танцю відповідного напряму (на вибір Замовника) та/або самостійних тренувань Замовника, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується безумовно виконувати умови цього Договору та здійснювати оплату за Послуги у відповідності до діючих тарифів Виконавця (далі – “Тарифи”), що опубліковані на Сайті Виконавця за адресою: https://wintergardens.dance/tariffs.
2.2. Умови цього Договору є універсальними, однаково обов’язковими для всіх Замовників та не можуть бути змінені для одного з них. Ця Оферта не може враховувати індивідуальні умови та вимоги Замовників.

3. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
3.1 Послуги надаються в обсязі та на умовах, визначених в цьому Договорі.
3.2 Клієнт самостійно обирає формат занять з варіантів, запропонованих на Сайті Виконавця, та здійснює оплату за Послуги відповідно до діючих Тарифів Виконавця.
3.3 Замовник надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
3.4 Строк дії Абонемента починається з дати відвідування першого заняття за ним якщо інше не вказано в умовах самого Абоненемента.
3.5 Дія Абонемента закінчується після відвідування сплаченої кількості занять або після закінчення строку його дії.
3.6 У випадку скасування занять або зміни умов його проведення відповідна інформація доводиться до відома Замовника адміністрацією Академії.
3.7 Обсяг наданих Замовнику Послуг фіксується у внутрішній системі обліку Виконавця. Сторони домовилися, що у випадку виникнення спірних ситуацій достатнім підтвердженням обсягу наданих Послуг є дані системи обліку Виконавця.
3.8 Повернення грошових коштів Замовнику можливе у таких випадках:
3.8.1 До першого відвідування занять за Абонементом. При цьому з моменту придбання Абонемента має пройти не більше 14 календарних днів.
3.8.2 У випадку закриття групи з ініціативи Виконавця. При цьому повернення грошових коштів можливе лише за невикористані тренування за Абонементом на момент закриття групи.
За невикористані з ініціативи Замовника тренування за Абонементом грошові кошти не повертаються.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Вартість Послуг Замовника визначається в залежності від формату та виду занять, які обирає Замовник, з переліку, запропонованого Виконавцем, згідно з Тарифами, що діють на момент придбання.
4.2 Всі розрахунки за цим Договором проводяться в національній валюті України.
4.3 Сторони домовилися, що оплата Послуг Виконавця за цим Договором має бути проведена Замовником на умовах попередньої 100% оплати.
4.4 Усі Додаткові послуги сплачуються Замовником окремо, згідно Тарифів Виконавця, розміщених на Сайті Виконавця або в прейскуранті Академії.
4.5 Сплата Замовником Виконавцю ціни Абонемента залежно від форми оплати, обраної Замовником, здійснюється одним із таких способів:
4.5.1 перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця;
4.5.2 внесенням готівкових коштів у касу Виконавця;
4.5.3 на сайті Виконавця https://wintergardens.dance/ через систему LiqPay.ua.
4.6 У разі придбання Замовником Абонемента на новий термін, ціни на Абонементи визначаються відповідно до Тарифів Виконавця, що діють у момент придбання.
4.7 Виконавець має право переглянути Тарифи, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту публікації таких змін на Сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 Виконавець зобов’язаний:
5.1.1 надавати Замовнику Послуги належної якості, в обсягу та строки, передбачені відповідним Абонементом та цим Договором;
5.1.2 утримувати приміщення Академії в належному санітарно-гігієнічному стані;
5.1.3 забезпечити належне функціонування танцювального та спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;
5.1.4 створити необхідні умови для того, щоб Замовник міг на власний розсуд скористатися Додатковими послугами.
5.2 Виконавець має право:
5.2.1 залучати до надання Послуг за цим Договором третіх осіб, що спеціалізуються на наданні Послуг даного виду, з метою збереження належної якості Послуг;
5.2.2 у випадку порушення Замовником умов цього Договору розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення вартості наданих Послуг;
5.2.3 в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до даної Оферти, Тарифів тощо. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту на Сайті Виконавця. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін до Оферти.
5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1 до моменту укладення Договору (оплати Послуг) ознайомитися зі змістом цього Договору та діючими Тарифами;
5.3.2 своєчасно та у повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця за цим Договором;
5.3.3 відвідувати Академію в межах її робочого часу згідно з графіком її роботи;
5.3.4 охайно та дбайливо ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
5.3.5 самостійно нести відповідальність за стан свого здоров’я. У разі наявності будь-яких протипоказань – донести до відома Викладача;
5.3.6 дотримуватися умов цього Договору, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.
5.4 Замовник має право:
5.4.1 отримувати Послуги у порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
5.4.2 користуватися Додатковими послугами, згідно Тарифів Виконавця;
5.4.3 вимагати від Виконавця надання інформації з будь-яких питань, що стосуються цього Договору;
5.4.4 за погодженням з Виконавцем проводити самостійні тренування у приміщенні Академії, без залучення Викладачів;
5.4.5 інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1 Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2 За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
6.3 Виконавець не несе відповідальності за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника, у випадках неналежного виконання ним обов’язків за цим Договором та/або порушення вимог Викладача та/або порушення правил техніки безпеки.
6.4 Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я.
6.5 Виконавець робить все можливе, щоб забезпезпечити якісне надання Послуг Замовнику. Поради та рекомендації, які надаються Замовнику, не можуть розглядатися як гарантії.
6.6 Замовник несе матеріальну відповідальність за псування обладнання та майна Академії, за виключенням його фізичного зносу. Якщо з вини Замовника буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця, Замовник зобов’язується компенсувати його ринкову вартість.
6.7 Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей Замовника.
6.8 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуг, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1 Цей Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
7.2 Цей Договір публічно доводиться до відома всіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
7.3 Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про це на Сайті Виконавця не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення. При цьому Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже внесли оплату за Послуги до відповідного оприлюднення інформації про припинення дії цього Договору.
7.4 Погоджуючись з цією Публічною офертою, Викладач підтверджує, що у нього наявний необхідний обсяг цивільної правоздатності та дієздатності для укладення Договору.
7.5 Замовник надає дозвіл на збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених чинним законодавством України. Виконавець має право здійснювати обробку персональних даних Замовників як самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. Замовник, шляхом оплати Послуг за цим Публічним договором, підтверджує свою згоду на включення персональних даних (прізвище, ім’я та по-батькові; паспортні дані; ідентифікаційний номер; адреса електронної пошти; контактний телефон) до бази персональних даних. Персональні дані обробляються з метою інформування Замовників про послуги, які надає Виконавець, пропозиції, рекламні та інші акції.
7.6 У всьому іншому, що не викладено і не врегульоване умовами даної Публічної оферти, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

Winter Gardens Dance Academy

Академія відкрита щоденно,
понеділок – субота з 9 ранку до 9 вечора
неділя з 10 ранку до 7 вечора

Адреса:

вул. Німецька 1/32, 5 поверх

Contact Form